I Ur och Skur

Vår pedagogik bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen. De lär sig att balansera, krypa, hoppa, klättra på trädstammar och stenar. Naturen är en utmärkt lekplats för barnet och eftersom det inte finns några färdiga leksaker tvingas barnet att använda sin fantasi när de leker. En sten kan från den ena stunden till den andra förvandlas för att passa in i barnets behov i leken. I naturen delar de sina upplevelser med varandra och detta skapar en stor gemenskap. De får känna gemenskap vid sagostunden under granen och när matsäcken delas med andra. De övar sina sinnen genom att smaka, lukta, känna, titta, lyssna och jämföra sådant som finns runt omkring på ängen, i skogen och vid sjön. Allt detta bidrar till att barnen på I Ur och Skur får en inbyggd känsla för naturen med sig ut i livet. Barnen lär sig samspelet mellan djur, människa och natur på ett naturligt sätt vilket bidrar till att de blir mer rädda om naturen och sina medmänniskor. Metoden bygger på att barnen skall få hjälp i sin egen utveckling av sådant som finns i naturen.  

Forskningen idag kan påvisa att den fria leken utvecklar barn socialt och emotionellt långt mer än ledarledda aktiviteter inomhus. Det är nödvändigt att vara utomhus. Våra hjärnor behöver den stimulans som flödet av ljus, ljud, färg och form i naturen ger. Denna stimulans påverkar hjärncellernas tillväxt positivt, särskilt i åldrarna 3-6 år. Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa och mer uppmärksamma på sin omgivning. Sjukfrånvarorapporter visar att barn som vistas på I Ur och Skur i mindre utsträckning drabbas av infektioner än barn inom traditionell barnomsorg. Friska, modiga och kreativa barn - det är vad utomhuspedagogiken vill utveckla. Vetenskapliga studier tyder dessutom på att naturen verkligen är den perfekta lek- och inlärningsmiljön för våra barn.

En av I Ur och Skurs målsättningar är att ledarna ska utnyttja naturens mångfald utifrån varje barns förutsättningar för att ge en god grund för ett livslångt lärande. Målet är att förmedla kunskap till barnen genom lek, undersökande arbetssätt och genom skapande verksamhet i eller med hjälp av naturen, samt genom att följa årstiderna.

Den vuxne är:     

        * Medupptäckande.  

  * Medupplevande.

     * Medundersökande.

       * Medagerande.